transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ »

Част от нашите стандарти за гарантиране високото ниво на професионалната подготовка включват предоставянето на учебни помагала и пособия, които се актуализират ежегодно и отразяват последните изменения в транспортното законодателство. чебните помагала се педоставят на всеки един участник в курсовете, организирани от НОДИС, или от акредитираните центрове на територията на цялата страна.

Представяме ви краткото съдържание на отделните заглавия

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ
ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ

Справочникът дава отговори на повече от 620 въпроса в областта на:

 • приложението на товарителница CMR;
 • достъпа до пазара;
 • митническият кодекс на Общността, използването на карнет TIR, карнет ATА и карнет дьо пасаж;
 • превоз на опасни товари, лесноразваляеми хранителни продукти и живи животни;
 • товаренето и укрепването на товарите;
 • техническите изисквания относно превозните средства;
 • пътните такси и застраховките;
 • задълженията на превозвачите и шофьорите;
 • безопасността на движението, професионалната етика.

Справочникът е съобразен с изискванията за достъп до професията - за превозвачите и получаването на квалификационна карта - за шофьорите, съгласно закона за автомобилните превози.

 

МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ
ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ

В предложения вид, справочникът представлява пръв опит да се обхванат в методична последователност актуалните знания, от които следва да се формира компетентността на организаторите, операторите и шофьорите, изпълняващи международни превози на пътници.

Материалът е представен във вид на въпроси, които са разпределени в 17 раздела, които са показани в съкратеното съдържание. Изданието съдържа отговори на 333 въпроса. те обхващат многообразието от нормативни изисквания, които трябва да се познават, за да се придобие удостоверение за професионална компетентност от превозвачите и карта за квалификация от шофьорите, които изпълняват международни автобусни превози.

Справочникът съдържа и образци на основните документи, с които се налага да работят превозвачите и шофьорите на международни превози на пътници, както и голям брой справочни таблици и фигури. Разработени са подходящи примери по някои актуални теми.

 

 

МЕНИДЖМЪНТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

В настоящото издание ще намерите в съкратен вид всичко, свързано с международните автомобилни превози на пътници и товари.

 • Международни организации и Европейски съюз;
 • Търговско и административно право;
 • Организация и управление на автотранспортните фирми;
 • Управление на персонала;
 • Маркетинг и реклама на международния автомобилен транспорт;
 • Формиране и управление на капиталовата структура на фирмата;
 • Данъчи задължения на фирмите;
 • Такси за ползване на пътна инфраструктура;
 • Финансово управление на фирмената дейност;
 • Използвани нормативни документи

 

ПРАВИЛА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ТРУД И ПОЧИВКИ НА ШОФЬОРИТЕ

Изисквания относно времето за труд и почивка;

 • Работно време на лица, извършващи транспортна дейност;
 • Работа с дигитални тахографи.

Разгледани са актуални въпроси относно режима на труд и почивки на шофьорите, в съответствие с най-новите изисквания на Европейския съюз. В новото издание са разгледани актуални проблеми относно режима на труд и почивки на шофьорите, в съответствие с най-новите тълкувания на Европейската комисия относно прилагането на Регламент (ЕО) № 561/2006.
Разгледани са и проблемите във връзка с работното време на лицата, извършващи транспортна дейност съгласно Директива 2002/15/ЕО.

 

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ

Справочникът е разработен в съответствие с европейските стандарти за обезопасяване на товарите, които имат статут на български стандарти. Специално внимание е отделено на използването на закрепващи колани от текстилни материали, които най-често се прилагата в практиката.
В изданието са разработени конкретни примери за обезопасяване на товари. То съдържа и две таблици, чрез които може да се направи правилен избор на подходящи закрепващи приспособления за широка гама от товари.
Справочникът е предназначен за превозвачи, водачи на товарни автомобили, спедитори, студенти, контролни органии всички други, които имат отношение към обезопасяването и безопасността при превоза на товари с автомобилен транспорт. 

 

ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (АДР)

Екипът от консултанти следи и актуализира версиите на Европейската спогодба за международни превози на опасни товари по шосе АДР. На разположение са печатната и електронната версия на български език на спогодбата. Те се предоставят на участниците в курсовете за придобиване на удостоверение за консултанти при превоза на опасни товари по шосе. В превод на български език.

Електронната версия на АДР 2011 е подходяща за спедитори и консултанти при превоза на опасни товари по шосе. Допълнителна информация относно съдържанието и приложението: nodis@nodis.eu

 

ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ СЪГЛАСНО ADR 2013

От 1 януари 2011 г. влезнаха в сила новите Писмените инструкции, който, съгласно 8.1.2.1 (b) на ADR, са задължителен документ в документацията при превоз на опасни товари. Писмената инструкция се предава на членовете на екипажа от превозвача. Преди началото на превоза членовете на екипажа са длъжни да се информират за опасните товари, които ще превозват и да направят справка в писмената инструкция, а именно: да видят в първата й част общите указания за действия при аварийни ситуации, във втората й част - каква е конкретната опасност на превозвания товар, като се ориентират по знаците за опасност, които са върху опаковките и в третата част – каква аварийна екипировка е необходима при превоза на конкретното вещество.

 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ВИЛИЧНИ КАРИ - ВИСОКОПОВДИГАЧИ

 

 

 


 

Категория “С” - водач на товарен автомобил.
Обучение за придобиване на правоспособност. ...
 
Категория "С+Е"
...
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Придобиване на ADR свидителство за водачи на МПС при превоз на опасни товари ...
 
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА
Обучение за професионална компетентност в съответствие с директива 2003/59 ЕО ...
 
ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ
Професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност. Курсът е акредитиран от IRU Academy ...
 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПТП С ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Обследване и оценка на личностните качества на професионалните водачи ...
 
РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Правилата за труд и почивка на водачите. Регламент 561/2006 ЕО. Интерактивно обучение, насочено към ръководители и експлоатационен персонал. Реална работа с дигитален тах ...
 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Подробно запознаване с действащите стандарти. Изучаване на основните правила и принципи. Запознаване с отделните техники при укрепването на различните видове товари. ...
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР
Запознаване със структурата и начина на прилагане на Европейската спогодба за международни превози на опсани товари ...
 
РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Придобиване на правоспособност за работа с електро- и мотокари в предприятията ...
 

...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени