transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

НОДИС разполага с голям преподавателски екип, съставен от специалисти и експерти в областта на автомобилните превози »

доц.инж.Веселин Дановски

Технически Университет - ДВГ и автомобили. Специализция “Организация и управление на автомобилния транспорт”. Притежава удостоверение за правоуправление на МПС от всички категории. Инженер-изпитател на нови МПС, внасяни в страната с цел установяване на разход, надежност, икономичност и нормиране. Доктор на науките, аспирантура в автомобилен Институт – Москва, Русия. Хоноруван преподавател към ТУ-София. Редовен предодавател към техникум по енергетика, специалност “Автомобили” гр.София.
Лицензиран консултант по превоза на опасни товари по шосе – АДР. Дългогдишен преподавател в курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и обучение на ръководители на транспортни фирми за придобиване удостоверение за професионална компететност за международни автомобилни превози.
 


 маг.инж. Антон Александров

Технически университет - специалност ДВГ. СО "Автомобилен транспорт" - център за оптимизация, координация и управление на автомобилните превози. Разработка и внедряване на автоматизирана система за управление движението на палети. Разработка и внедряване на автоматизирана система за управление на междуокръжните превози. Следдипломна квалификация - нови методи за обучение по техническите дисциплини. Обучение на професионални водачи на МПС. Професионална гимназия по Транспорт и Енергетика "Хенри Форд"- учител по лабораторна практика ДВГ.


 маг.инж.Атанас Желязов

Завършил Технически Университет, специалност „Двигатели с вътрешно горене”, специализация „Техническо обслужване и ремонт на автомобилитие”. Като специалист в Научно-изследователски институт по автомобилен транспорт разработва и прилага технологии за ремонт и поддържане на автомобилния парк на най-голямото автомобилно предприятие в страната до 1990г. - СО „Автомобилн транспорт”. Инженер конструктор на автомобилни каросерии и надстройки. Хоноруван преподавател в Технически Университет. Специализация в ТУ-Русе - „Възстановяване на автомобилни детайли”. Двадесетгодишен опит като експерт-оценител на машини, съоръжения, автомобили и търговски дружества. Извършил е оценки за приватизация на държавни автотранспортни дружества. Вещо лице към СР Съд, СОкр. Съд и ВАС. Член на Камарата на независимите оценители в РБългария.


маг.инж.Боряна Милушева

Технически университет – София; специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“, профил “Поддръжка и ремонт на автомобилния транспорт“. Консултант по сигурността при превозите на опасни товари ADR/RID – удостоверение, издадено от Индустриално-търговската камара в Дрезден, Германия. Акредитиран от Европейския съвет на химическата промишленост (CEFIC) оценител по системата за качество, сигурност и здраве - SQAS Transport Service. Водещ одитор по Системи за управление на качеството – ISO 9001 EA-Scopes 29.2, 31.1, 35
Координатор при ТЕХНОТЕСТ АД – София – Акредитирана изпитвателна лаборатория за пътни превозни средства; експерт по опасни товари; Представител на ръководството по ISO 9001


маг.инж.Марина Бояджиева

Инженер-химик, Ръководител на химическа лаборатория,технолог в база за развитие - СХК Стара Загора. Членство в професионални и граждански организации - СХ в България, УС на Научно Техническите Съюзи - Ст. Загора - Председател на РС по химия, Клуб за екологично спасение на Стара Загора. Притежател на авторски свидетелства, награди за научно - техническа дейност - "Специалист на годината в област химия и екология", почетен знак на НТС - Стара Загора, Диплом за принос в област "Популяризация на науката и техниката". Дългогдишен преподавател и лицензиран консултант по превоза на опасни товари.


д-р MBA MSc. Марселен Йовоган

Преподавател по „Финанси и счетоводство” в СУ “Климент Охридски”, Нов български университет и Международен колеж - Албена. Специалист в областта на финансовия мениджмънт, планирането на фирмата, счетоводство и управление на фирмените разходи. Публикации в областта на финансовия менджмънт на туристически и транспортни фирми, публични дружества. Привърженик е на тезата за разкриване на най-важните създатели на стойността на фирмата. Член на международни професионални асоциации, сред които: Европейската асоциация по счетоводство, Европейската асоциация по финанси, Френската асоциация по финанси.


маг. Марио Рачев

Специалист в областта на педагогиката и здравния мениджмънт. Консултант по превоза на опасни товари, биологични и радиоактивни вещества и отпадъци. Организация на труда в складови помещения. Организация и управление на автомобилния транспорт.


д-р. инж.Светослав Мартинов

Професионален опит при проектиране на транспортно-манипулационни и складови процеси, технологично и техническо оразмеряване на складове с общо и специално предназначение, товарни гари, логистични центрове и интермодални терминали. Разработване на трафик план и интратерминални връзки в товарни селища. Консултант по безопасността при работа с товарно-разтоварни машини и оценка на риска, свързан с транспортно-манипулационни и товарни дейности. Понастоящем преподавател в Технически университет – София, Факултет по транспорта.


маг.инж.Стефан Сапунджиев

 


Ангел Василев

Правни консултации в областта на транспортнотo, гражданското, трудовото, търговското право и право на ЕС;
Правна помощ при международноправни казуси относно:

  • отговорност на превозвача;
  • времена на труд и почивка на водачите;
  • международни транспортни разрешителни, лиценз на Общността;
  • документация на транспортната фирма – необходими разрешителни, документи на водача и автомобила; договори за превоз и спедиционни договори;
  • трудово – правни отношения

Обжалаване на наложени наказателно – административни санкции в страната и чужбина. Регистрация на юридически лица и лицензиране на транспортни фирми. Претенции за неизплатени задължения - исково и изпълнително производство. Дългогодишен юрисконсулт в СОМАТ АД.

 


адв. Венцислав Танев

Професионален опит: над 15 години правен опит, включително 5 години (2000 – 2004) като Главен юрист на АЕБТРИ, Главен Юридически Съветник на БТК АД (2004 – 2007) в годините на преструктуриране след приватизацията, юрист в КПМГ – България, други проекти като член на SMTLegal от 1999 г.

Специализация: корпоративно право, данъчно право, международен транспорт, митническо право, чуждестранни инвестиции, конкурентно право, недвижими имоти, обществени поръчки, право в областта на информационните технологии и телекомуникациите.

Образование: Магистър по право – СУ Св. Климент Охридски; Бакалавър по Бизнес администрация, Финанси/Банки и финансови институции – Калифорнийски университет, Фулертън, САЩ; Диплома - Икономика и Източна Европа – Американско – българска програма (USIA - стипендия 1991).

Публикации: Аспекти на интерпретиране на Закона за чуждестранни инвестиции, сп. Търговско право бр.3/1997; Закона за защита на конкуренцията /1998/; Новия Закон за обществено осигуряване /1999/; Новия Данъчно процесуален кодекс – в Eastern European Forum Newsletter/2000/; Статия за тълкуването и прилагането на някои текстове от Конвенция ТИР, в. Капитал –май, 2003 г.


 

 


 

Категория “С” - водач на товарен автомобил.
Обучение за придобиване на правоспособност. ...
 
Категория "С+Е"
...
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Придобиване на ADR свидителство за водачи на МПС при превоз на опасни товари ...
 
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА
Обучение за професионална компетентност в съответствие с директива 2003/59 ЕО ...
 
ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ
Професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност. Курсът е акредитиран от IRU Academy ...
 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПТП С ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Обследване и оценка на личностните качества на професионалните водачи ...
 
РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Правилата за труд и почивка на водачите. Регламент 561/2006 ЕО. Интерактивно обучение, насочено към ръководители и експлоатационен персонал. Реална работа с дигитален тах ...
 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Подробно запознаване с действащите стандарти. Изучаване на основните правила и принципи. Запознаване с отделните техники при укрепването на различните видове товари. ...
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР
Запознаване със структурата и начина на прилагане на Европейската спогодба за международни превози на опсани товари ...
 
РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Придобиване на правоспособност за работа с електро- и мотокари в предприятията ...
 

...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени