transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ »

Ефективното управление на международните автомобилни превози на пътници и товари в съвременните условия е задача, която е по силите не просто на опитен, грамотен специалист, но и предприемач и иноватор, овладял основните принципи на мениджмънта и притежаващ икономически познания.

Мениджмънтът е умение да се управляват финансовите, материалните и човешките ресурси на фирмата, с оглед осъществяването на ефективна организация на транспортния процес и получаването на печалба.Днес всеки ръководител на транспортна фирма, която осъществява международни превози на товари и пътници трябва да притежава творчески способности и да бъде едновременно компетентен:

 • относно спецификата на международните автомобилни превози
 • в планирането на транспортната дейност
 • в осъществяването на своята дейност в конкурентна среда, в която оцеляват най-подготвените

За да избегнат рисковете за своите предприятия, ръководителите трябва непрекъснато да повишават икономическата и управленската си квалификация. Това е и целта на изискването за професионална компетентност за ръководители на фирми, които кандидатстват за достъп до пазара на автотранспортната дейност, съгласно закона за автомобилните превози.В рамките на курса се разглеждат следните теми, посочени в Директива 98/76/ЕО:

 • Данъчен режим
 • Търговско и финансово управление на предприятието
 • Начин на плащане и финансиране
 • Изчисление и себестойност
 • Ценообразуване, тарифиране и условия за извършване на превозите
 • Застраховка
 • Разпоредбите за достъп до професията и управлението и
 • Технически норми и експлоатация
 • Тегла и размери на превозните средства.
 • Безопасност на движението
 • Законови, подзаконови и административни разпоредби в областта на пътното движение
 • Пътна мрежа
 • Международен регламентационен режим
 • Формалности и процедури, които се прилагат при преминаване през граница
 • Основни разпоредби в областта на пътното движение по държави

Ръководството на НОДИС насочва специално внимание върху подготовката на ръководните кадри и се стреми да поддържа учебните програми актуализирани към последните промени в европейското транспортно законодателство. Съгласно действащия закон у нас, посещението на курсовете няма задължителен характер, но осмислянето и разбирането на материята изискват по-задълбочена подготовка, включваща примери от транспортната практика и проведена от експерти с дългогодишен управленски опит. Всеки кандидат, преминал специализираните курсове, получава сертификат на българската асоциация на сдруженията от автомобилния транспорт, който доказва и гарантира нивото на неговата професионална подготовка. За своите клиенти ние предоставяме възможности за стаж във водещите транспортни предприятия у нас.  

Всички кандидати се явяват на изпит пред ИА"Автомобилна администрация" и след успешното полагане на изпита получават Удостоверение за професионална компетентност, издадено от ИА"Автомобилна администрация". НОДИС е акредитиран от международния съюз по Автомобилен Транспорт (ИРУ) ние издаваме дипломи на IRU Academy на всеки един наш клиент, успешно преминал през изпитната процедура. Тази диплома е призната от Европейската Конференция на министрите на транспорта (ECMT), както и от международния транспортен форум (ITF). Това означава, че вашата квалификация е призната от международния транспортен бизнес и ще служи като предимство пред вашите товародатели, партньори и крайни клиенти. Изпитите се организират на сесии, които се обявават предварително на страницата на ИА"АА"  По този начин бихте могли да планирате къде и кога да се явите на изпит. Необходимо условие е, предварително (най-късно до 10 дни преди изпитната дата) да подадете документи за явяване на изпит в съответната Регионална дирекция на "Автомобилна администрация", а именно: формуляр по образец, оригинална диплома за завършено образование (прадставя се), както и бордеро от внесена държавна такса в размер на 25.00 лв. по сметката на ИА"АА".

Участвайки в курсовете, организирани от нас, вие получавате гаранция за успешно полагане на изпита. Вашите преподаватели са доказани професионалисти с богат опит в управлението на международните автомобилни превози. Получавате пълен комплект учебни помагала, които са и един пълноцене справочник в бъдещата ви дейност; работите с всички видове транспортни съпроводителни документи, както и с реда и начина за тяхното оформяне; В рамките на курса са предвидени няколко последователни контролни теста, които се анализират задълбочено и ви дават възможност да придобиете пълна яснота по проблемите. По този начин вие придобивате спокойствие и увереност в деня на изпита ! Нашата крайна цел е да бъдете обезпечени с познания и умения, които да ви помагат в едно бъдещо управление на транспортната дейност.  

 

 


 

Категория “С” - водач на товарен автомобил.
Обучение за придобиване на правоспособност. ...
 
Категория "С+Е"
...
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Придобиване на ADR свидителство за водачи на МПС при превоз на опасни товари ...
 
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА
Обучение за професионална компетентност в съответствие с директива 2003/59 ЕО ...
 
ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ
Професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност. Курсът е акредитиран от IRU Academy ...
 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПТП С ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Обследване и оценка на личностните качества на професионалните водачи ...
 
РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Правилата за труд и почивка на водачите. Регламент 561/2006 ЕО. Интерактивно обучение, насочено към ръководители и експлоатационен персонал. Реална работа с дигитален тах ...
 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Подробно запознаване с действащите стандарти. Изучаване на основните правила и принципи. Запознаване с отделните техники при укрепването на различните видове товари. ...
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР
Запознаване със структурата и начина на прилагане на Европейската спогодба за международни превози на опсани товари ...
 
РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Придобиване на правоспособност за работа с електро- и мотокари в предприятията ...
 

...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени